Lucem Uitgewers

Ons spesialiseer in rekeningkunde en verskaf aan skole en onderwysers die volgende:
KABV logo.png
 • Rekeningkunde werkboeke graad 8 tot 12
 • Onderwyser gidse
 • Ekstra oefeninge vir rekeningkunde graad 8 tot 12.
 • Gidse vir ekstra oefeninge
 • Transparante
 • Muurkaarte vir rekeningkunde
 • CD met die gidse sowel as toetse, eksamen vraestelle vir graad 8 tot 12. Dit het antwoordstelle en memoranda ook.
 • Wiskunde boek bevat die basis vir graad 8 en 9 wat tot in graad 11 gebruik kan word. Dit het oefeninge en voorbeelde.
blue link button to www.tuisskolers.org
Lucem Publishers

We specialise in accounting and supply directly to schools and teachers.
CAPS Logo,png
 • Advanced Accounting workbooks grade 8 to 12
 • Teacher guides
 • Extra exercises for accountancy grade 8 to 12.
 • Guides for extra exercises
 • Transparencies
 • Wall Charts for accountancy
 • CD has guides and tests and examination questionnaires for grade 8 to 12. It has the answer sheet and memorandum
 • The Mathematics book contains all the basic principles used in grade 8 and 9 and can be used up to grade 11. It has exercises and answers.
blue link button to www.tuisskolers.org